กิจกรรม "พ.จ.น. สามัคคี กีฬาสี สัมพันธ์"
กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ พ.จ.น."
กิจกรรม "วันเยาวชนแห่งชาติ พ.จ.น."
กิจกรรม "สัปดาห์วิชาการ พ.จ.น."
กิจกรรม "ทัศนศึกษาดูงาน พ.จ.น."
กิจกรรมจำนงค์ร่วมไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙
กิจกรรม "แห่เทียนจำนำพรรษา พ.จ.น."
กิจกรรม "หล่อเทียนจำนำพรรษา พ.จ.น."
 

รู้จัก พ.จ.น.
ประวัติ พ.จ.น.
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ปรัชญาของวิทยาลัย
นโยบายของวิทยาลัย
พันธกิจ เป้าหมาย
ความคาดหวัง
คณะผู้บริหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
 
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดวิชาภาษาไทยและสังคม
หมวดวิชาคณิตและวิทย์
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
หมวดการปฏิบัติการสำนักงาน
หมวดคอมพิวเตอร์
สำนักงานประกันคุณภาพ
การสมัครเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืม
นักศึกษาวิชาการทหาร
ผลงานนักศึกษา
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน 55
สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน 54
สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน 53
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
อาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
โรงเรียนจำนงค์วิทยา
โรงเรียนจำนงค์พิทยา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลบุคลากร
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ผลงานวิจัยปี 55
ผลงานวิจัยปี 54
ผลงานวิจัยปี 53


www.chamnong.ac.th